Risico Inventarisatie en - Evaluatie (RI&E)

Safety
 112 
transparantverlichting

 

 

CONSULTANCY | VERVAARDIGEN RISICO-INVENTARISATIE & -EVALUATIE

Waarom een Risico-Inventarisatie & -Evaluatie?
In de Arbo-wet is vastgelegd dat iedere werkgever een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) van zijn bedrijf dient te maken. De RI&E is een instrument waarmee u met behulp van de expertise van ABCD Veiligheid alle risico’s binnen uw bedrijf op het gebied van veiligheid en gezondheid van uw werknemers kan inventariseren. Voor de aangetroffen risico’s zullen in het verplichte Plan van Aanpak (PvA) maatregelen worden getroffen. Naar aanleiding van de RI&E zullen zogenaamde niet te voorkomen risico’s zichtbaar worden, dit noemen we restrisico’s. De restrisico’s kunnen niet worden uitgesloten door het treffen van preventieve maatregelen. De mogelijke gevolgen van de restrisico’s worden afgedekt met een BHV-beleidsplan.

Daarnaast kunnen er in een bedrijf specifieke risico’s voorkomen die extra maatregelen vragen. Bijvoorbeeld: gevaarlijke stoffen, machines, intern transport, krachtstroom of open vuren op de werkplek.

Op basis van de geïnventariseerde risico’s wordt een Plan van Aanpak (PvA) opgesteld. In het PvA is aangegeven welke maatregelen de werkgever gaat nemen in verband met de geconstateerde risico’s, en binnen welke termijn deze worden genomen; dit is wettelijk verplicht. De termijn waarbinnen een maatregel moet worden genomen is gebaseerd op de risicobeoordeling van Fine & Kinney. Verder moeten eventuele arbeidsongevallen uit het verleden worden opgenomen.

shutterstock_84080833

Inventarisatie

  • Zijn er in het verleden ongevallen gebeurd?
  • Wat kan er op dit moment fout gaan in de organisatie, dat tot ongevallen of verzuim kan leiden?
  • Hoe groot is de kans dat het gebeurt?
warehouse

Verplichting

Sinds 1 januari 1994 is de RI&E (Risico Inventarisatie & Evaluatie) verplicht voor alle werkgevers vanaf 1 FTE. En dan maakt het niet uit of je werkt met vaste mensen, tijdelijke krachten, vrijwilligers of stagiaires. De RI&E is verplicht voor iedereen, behalve ZZP'ers.


Iedere ondernemer met personeel is verplicht om een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie te hebben, met een Plan van Aanpak. De Nederlandse Arbeidsinspectie controleert de aanwezigheid van de wettelijk verplichte documenten voor de Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E) en kan direct gesanctioneerd worden, u krijgt dus niet eerst een waarschuwing.
De boete voor het niet hebben van een RI&E bedraagt € 4500,- . De boete voor het niet hebben van een Plan van Aanpak bedraagt € 3000,- . Voor meer informatie over boetebepalingen zie ‘Beleidsregel boeteoplegging arbeidsomstandighedenwetgeving‘ (geldig sinds 23-07-2019).

Mijn werkwijze
De Risico-Inventarisatie & -Evaluatie start ik na het verzamelen van alle informatie over het gebouw, uw organisatie en installaties door middel van een intake gesprek en rondgang door het gebouw met de Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E). U kunt mij hierbij ondersteunen.

Na het afnemen van de RI&E kan door mij het verplichte Plan van Aanpak worden opgesteld. Hierin worden de risico’s beoordeeld en wordt vastgesteld welke maatregelen er moeten worden getroffen en wie er verantwoordelijk is voor het implementeren van de maatregelen.

De RI&E zal in concept worden uitgewerkt .

Eventuele wijzigingen kunnen zeer snel door ons worden verwerkt. Vraag met onderstaande knop 'contact' meer over de RI&E.

Toetsing van de RI&E
Het laten toetsen van de RI&E door een gecertificeerde (arbo)deskundige is niet in alle gevallen verplicht. Deze verplichting is afhankelijk van hoeveel personeel u in dienst heeft (+25) en hoeveel uren zij per week aanwezig zijn. Zie hiervoor het onderstaande stroomschema van rie.nl

 

Prijsvorming
Onze projecten worden op basis van uurtarief ingevuld. De duur van het project is onder andere afhankelijk van uw ondersteuning.

Is er een verdiepende RI&E nodig bv. RI&E per machine, RI&E per bedrijfsonderdelen / afdelingen / processen.

Het hierboven benoemde plan betreft alleen het tekstuele deel.
Indien u ook de technische plattegronden door ons wenst te laten vervaardigen is de meerprijs sterk afhankelijk van de aanwezige bewerkbare digitale tekeningen in AutoCad (.dwg file). Wij kunnen u hier vrijblijvend over adviseren en u een vrijblijvend voorstel toezenden.

Wilt u ook een RI&E laten opmaken door ABCD Veiligheid?

Vraag dan nu een vrijblijvende advies ??

 

Engels